ضمانتنامه

تناسب اندام تجهیزات محدود گارانتی

ورزشهای آبی دوچرخه (محترم) 3 سال
ورزشهای آبی دوچرخه (جذابترین) 3 سال
ورزشهای آبی دوچرخه (مد) 3 سال
ورزشهای آبی واکر 1 سال
تردمیل زیر آب (جذابترین) 1 سال
تردمیل زیر آب (مد) 1 سال
ورزشهای آبی ترین نقطه ی بیضوی ترینر 1 سال
ورزشهای آبی ترامپولین 1 سال
I-استخر استخر شنا قاب فلزی 1 سال

تجهیزات قسمت محدود گارانتی

پدال دوچرخه ورزشهای آبی 1 سال
ورزشهای آبی دوچرخه زین 1 سال
چرخ آبی دوچرخه آب 1 سال
پدال ورزشهای آبی واکر 1 سال
در حال اجرا کمربند 1 سال
حصیر ترامپولین 1 سال
I-استخر قاب فلزی نردبان استخر 1 سال
I-استخر قاب فلزی استخر چادر 1 سال

واتساپ چت آنلاین!